Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Heaven
Sint-Pietersveld 7, 9185 Wachtebeke, België
info@heavenchocolate.be
Tel:+32(0)93304473
BE 0563609293
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Heaven, een éénpersoonszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersveld 7, 9185 Wachtebeke - België, BTW BE 0563609293, RPR Gent, hierna Heaven genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Heaven moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Heaven aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Heaven niet. Heaven is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Heaven is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via onze klantendienst via onze mailbox info@heavenchocolate.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Heaven. Heaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de Klant.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :
• via Kredietkaart
• via Bancontact/ Mister Cash
• via IDeal

Heaven is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Bestellingen

Bestellingen kunnen telkens geplaatst worden tot zondagmorgen 10u.
Omdat we versheid en kwaliteit hoog in het vaandel dragen, starten we de productie na ontvangst van de bestellingen.
De verzending van de ontvangen bestellingen gebeurt steeds op de eerstvolgende dinsdag.


Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Heaven levert de producten standaard binnen 5-8 werkdagen.
Indien Heaven niet binnen de normale leveringstijd kan leveren, omdat de producten niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk.

De verzendkosten bedragen: 5,5 EUR voor levering in België, 8 EUR voor levering in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.
De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Heaven.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Heaven was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Heaven.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Heaven te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De Klant beschikt volgens art. VI.47 en volgende WER over de mogelijkheid om zijn aankoop op afstand te herroepen binnen een termijn van 14 dagen.
Vermits de artisanale chocoladepasta’s door Heaven worden gemaakt na ontvangst van de door de klant geplaatste bestelling, is het door de wet voorziene herroepingsrecht voor verkoop op afstand NIET van toepassing voor de op onze e-commerce website bestelde producten.
De wet voorziet immers een uitzondering op het herroepingsrecht voor goederen die beperkt houdbaar zijn.

De Klant kan bijgevolg niet afzien van zijn aankoop op de e-commerce website van Heaven.


Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Heaven en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Heaven.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Heaven zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Heaven is bereikbaar op het telefoonnummer +32 093304473 of via e-mail op info@heavenchocolate.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Heaven respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Heaven, Sint-Pietersveld 7, 9185 Wachtebeke, info@heavenchocolate.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Heaven, Sint-Pietersveld 7, 9185 Wachtebeke, info@heavenchocolate.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Heaven heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Heaven houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@heavenchocolate.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Fotomateriaal website
Heaven is eigenaar van alle foto’s op de website en deze zijn auteursrechterlijk beschermd. De materialen mogen dan ook niet zonder toestemming worden gebruikt.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Heaven om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Heaven. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.